Jak zjistit jeho přítomnost

 1. Pro laika je velmi obtížné azbestový materiál identifikovat. Materiálů a konstrukčních prvků/systémů s azbestem se vyrábělo velké množství, v mnoha modifikacích a pod různými názvy. Navíc jsou často povrchově ošetřeny nebo překryty jinými typy materiálů. Proto je vhodné obrátit se při zjišťování přítomnosti azbestu na odborníky např. z akreditovaných subjektů (Inspekčních orgánů , Laboratoří ).
 2. Ani odborník (např. inspektor) nedokáže pouhým okem jednoznačně určit přítomnost azbestových vláken v materiálu. Na rozdíl od laika je však odborník schopen podezřelý materiál identifikovat.
 3. Zjištění přítomnosti azbestu (azbestový průzkum) v objektu je souhrnem mnoha činností, které vedou k jednoznačným závěrům o místě, množství, typech a nebezpečnosti azbestových materiálů a případně o přítomnosti azbestových vláken ve vzduchu. V průběhu komplexního azbestového průzkumu se provádí následující činnosti:
  1. prostudování stavební a další související technické dokumentace
  2. podrobná vizuální prohlídka celého objektu (porovnání technické dokumentace se skutečností)
  3. konzultace s pracovníky správy objektu
  4. identifikace podezřelých materiálů a výběr vhodných míst pro odběr vzorků
  5. odběry vzorků z podezřelých materiálů
  6. měření/monitoring - odběry vzorků „ze vzduchu"
  7. analýzy vzorků (materiálů, měření) provádí akreditované laboratoře specializované na problematiku azbestu ;
   Poznámka. Odběry i analýzy vzorků by měli provádět pracovníci subjektů akreditovaných podle ČSN EN ISO/IEC 17025. Tak je zajištěna návaznost metod a jednoznačná interpretace výsledků (odběr a analýza podle stejných pravidel/legislativy). Pokud tomu tak není, jsou výsledky zpochybnitelné.
  8. analýza rizik (hodnocení rizika) pro materiály, u kterých je potvrzena přítomnost azbestu (stanovení jejich nebezpečnosti)
  9. výsledky všech předchozích činností jsou zapracovány do souhrnné zprávy.
 4. Zjištění přítomnosti azbestu (azbestový průzkum) obsahující pouze měření bez zjištění přítomnosti azbestových materiálů, může vest k nesprávným závěrům. Objekt může být „celý z azbestu", ale do vzduchu nemusí být uvolněna žádná azbestová vlákna (kvalitní ošetření povrchu azbestových materiálů, nezasahování do konstrukcí z azbestových materiálů , pravidelný „mokrý" úklid, větrání atd.). Vždy je proto nutné nejprve identifikovat azbestové materiály a teprve následně provádět měření. Obrácený postup je zavádějící!
 5. Neprovedení azbestového průzkumu znamená velké riziko pro osoby, které pak nevědomky narušují azbestové materiály během údržby, rekonstrukcí, oprav, instalací a souvisejících činností. Osoby tak mohou být vystaveny azbestu pokaždé, když nevědomky pracují s azbestovými materiály. Aby se zabránilo této nevědomé expozici, je nutné mít informace o tom, kde jsou nebo mohou být azbestové materiály = mít proveden azbestový průzkum odborně způsobilou osobou.
 6. Na rozdíl od zahraničí (UK, USA, Francie, Německa atd.) neexistuje v ČR jednotný a závazný postup, jak provádět azbestové průzkumy ani jak prokazovat odbornou způsobilost pro provádění azbestových průzkumů. Stejně tak neexistuje systém vzdělávání „azbestových inspektorů", tedy osob, které jsou odborně způsobilé tuto náročnou činnost vykonávat. Těmto subjektům / osobám tedy v ČR nezbývá nic jiného, než dosáhnout patřičné úrovně vlastní cestou (aplikace metod a postupů ze zahraničí; konzultace s osobami, které se v minulosti v ČR pohybovaly kolem azbestu; praktické zkušenosti získané v průběhu průzkumů a sanace azbestu; studium související legislativy ČR, EU atd.).
  Poznámka. Např. ve velké Británii (UK) Health and Safety Executive (HSE) důrazně doporučuje používat pro průzkumy azbestu akreditované nebo certifikované inspektory/subjekty. Organizace i jednotlivci prokazují odbornou způsobilost k provádění azbestových průzkumů dvěma způsoby:
  1. Organizace - prostřednictvím akreditace podle ISO/IEC 17020 (akreditační služba UK je UKAS, www.ukas.com; v ČR je to ČIA, www.cai.cz). Akreditace zaručuje, že nezávislý a autorizovaný orgán posoudil technickou způsobilost organizace, včetně jejího systému kvality. Systém zajišťuje, že organizace může poskytovat dané služby uvedené v jejím osvědčení o akreditaci.
  2. Jednotliví inspektoři - získáním "osobní" licence od Certifikačního orgánu akreditovaného od UKAS pro tuto činnost podle ISO/IEC 17024.10. Osobní certifikace poskytuje záruku, že osoba dosáhla definovanou úroveň způsobilosti k provádění konkrétních činností. Certifikovaní inspektoři by měli také pracovat v obecném Rámci zajištění kvality podle ISO/IEC 17020 (nebo minimálně ISO 900111). Kromě celé řady školení, musí mít jednotliví inspektoři také alespoň šestiměsíční full-time (na plný úvazek), relevantní, praktické zkušenosti z průzkumů azbestu prováděných pod dohledem zkušené a kvalifikované osoby.